Make your own free website on Tripod.com


笨 珍 县 华 小 网 页

JBC6001
民 众 华 小 (R. Terjun)
-
http://members.tripod.com/binchong

JBC6002
侨 民 华 小 ( B.35 J. Johor)
07-6864133
http://members.tripod.com/cheowmin

JBC6003
启 智 华 小 (Ayer Baloi)
07-6933089
http://members.tripod.com/sjkcchichih

JBC6004
启 蒙 华 小 (Air Masin)
07-6969032
http://members.tripod.com/chimang

JBC6005
建 华 华 小 (Kg. Jawa)
07-6933080
http://members.tripod.com/chienhwa

JBC6006
中 华 华 小 (K.A.Pasong)
-
http://members.tripod.com/sjkcchunghwa

JBC6007
乐 山 华 小 (Jln. Alsagoff)
07-6877225
http://members.tripod.com/gausan

JBC6008
耕 文 华 小 (Kukup Laut)
07-6960255
http://members.tripod.com/kenboon

JBC6009
黎 明 华 小 (Jelutong)
07-6932728
http://members.tripod.com/sjkcleeming

JBC6010
乐 育 总 校 (Jln. Jaafar)
07-6903205
http://members.tripod.com/lokyork

JBC6011
乐 育 一 校 (Parit Tengah)
07-6906143
http://members.tripod.com/lokyu1

JBC6012
乐 育 二 校 (Parit Tujuh)
-
http://members.tripod.com/lokyu2

JBC6013
乐 育 三 校 (Parit Lapan)
07-4252657
http://members.tripod.com/lokyu3

JBC6014
乐 育 四 校 (Lubuk Sipat)
-
http://members.tripod.com/lokyu4

JBC6015
乐 育 六 校 (Pt. Getah)
07-6906033
http://members.tripod.com/lokyu6

JBC6016
南 马 华 小 (Pekan Nenas)
 
http://members.tripod.com/nanmah

JBC6017
培 侨 华 小 (Permas)
07-6969233
http://members.tripod.com/peichiao

JBC6018
培 群 一 校 (Jln.Teo.K.S)
07-6871970
http://members.tripod.com/peichun1

JBC6019
培 群 二 校 (Jln.Teo.K.S)
07-6871987
http://members.tripod.com/peichun2

JBC6020
培 华 华 小 (Telok Kerang)
07-6875831
http://members.tripod.com/peihwa

JBC6021
修 文 华 小 (Penerok)
07-6961388
http://members.tripod.com/sjkcsiuwoon

JBC6022
大 同 华 小 (Pontian Besar)
07-6863281
http://members.tripod.com/tahtong

JBC6023
育 民 华 小 (Sanglang)
07-6906170
http://members.tripod.com/sjkcyuming

JBC6024
育 民 一 校 (Pekan Nenas)
07-6991260
http://members.tripod.com/yuming1

JBC6025
育 民 二 校 (Pekan Nenas)
07-6991345
http://members.tripod.com/yuming2